Haly we ýüň önümleriniň satylyşy

“Türkmeneksport” Döwlet kärhanasy Siziň dykgatyňyza el işlerini we geçi ýüňünden taýýarlanýan geýimleri ýetirýär.

Türkmen halylarynyň haýran galdyrýan gözelligini we uzak wagtlap ulanmaga ýaramlylygyny, olaryň tapawutlandyryjy aýratynlygy hökmünde görkezmek bolar, bu aýratynlyklar halyçylyga mahsus ýörelgelerden gelip çykýar. Köp asyrlyk taryhynda halyçylyk sungaty belent derejedäki kämillige ýetirilip, nagyşlaryň çeperçilik taýdan täsirliligi bilen haýran galdyrýar. Türkmen halylarynyň nagyşlarynda türkmen halkynyň gelip çykyşynyň taryhy, onuň pelsepesi we dünýägaraýyşy beýan edilendir.

Adaty türkmen halylary dürli görnüşde bolup, bular biri-birinden nagyşlary, reňkleriň utgaşygy we dokalyşynyň tehnikasy bilen tapawutlanýar.

Reňkleriň adaty ýerleşdirilişi: gyzyl, mämişi, gök, ýaşyl, ak, gara, goýy gyrmyzy, açyk goňur (mele), mawy, sary we beýlekiler. Halylar, esasan, 0,5-den 24 inedördül metre çenli möçberde dokalýar. Aýratyn iş buýurmalar boýunça

Haly dokamak üçin niýetlenen ýüň ýaz gyrkymynda alynýar, çünki şonda süýüm has uzyn we berk bolýar. Ýüň ýüplügiň berkligi we köp böleginiň göni bolmagy süýümiň çykymlylygynyň ýokarlanmagyny üpjün edýär. Ýüňüň şol görnüşinden taýýarlanan süýümden dokalan halynyň çitimi asla bulaşmaýar.

Türkmenistanyň howa ýagdaýlary (dowamly yssy tomus, gysgajyk gyş )we öri meýdandaky ösýän ösümlikleri шерсти овец, Türkmenistanda taýýarlanýan gowy ýagdaýlardaвыращиваемых в Туркменистане особые свойства, такие как:


Slaýder

...şeýle hem biz siziň dykgatyňyza dokma senagat önümlerini (taýýar trikotaž geýimler, ýüplük h/b, h/b biz, çig nah mata: Flanel, Kreton, Ranforse we ýenede ş.m.)

...Biz Size Türkmenhimiýa önümlerini amatly şertlerde satyn almaklyga çagyrýarys (natriý sulfat, karbamid kalsiý,natriý hlor, himiýa goşundyly önümler we ş.m.)

"TÜRKMENEKSPORT" DÖWLET KÄRHANASY
Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly 101/1
Тел.:(+993) 12 218628 Fax: (+993) 12 218639
e-mail:info@turkmenexport.gov.tm