TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA WE DAŞARY YKDYSADY ARAGATNAŞYKLAR MINISTRLIGI
«TÜRKMENEKSPORT» DÖWLET KÄRHANASY

Biz Türkmenistandaky ähli öndürilen çig mal önümlerini we harytlary eksport etýäs!

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň garamagynda özbaşdak hojalyk hasaplaşygynda işleýän “Türkmeneksport” Döwlet kärhanasy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň daşary söwda gatnaşyklaryny ösdürmek, ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň daşary ýurtlara ýerlenişiniň möçberlerini artdyrmak hem-de ýurdumyz üçin gerek bolan harytlary amatly şertlerde getirmegi üpjün etmek maksady bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 16-njy martyndaky kararyna laýyklykda döredildii.

«Türkmenskport» Döwlet kärhanasy Türkmenhimiýa önümlerini we beýleki senagat önümlerini eksport etýär.

Biz size Türkmenistanyň dokma senagat ministrliginiň önümi bolan pagta, ýüň we h/b önümlerini, şeýle hem matalary, sütükli çalgyçlary amatly şertlerde satyn almaklygy Size hödürleýäris!

Türkmenhaly önümlerini siziň dykgatyňyza ýetirýäris.Olara: haly we ýüňden taýýarlanan harytlar degişli bolup durýar. Şeýle hem biz size «Türkmenhimiýa» Döwlet konserniň sulfat, karbamid marka B, natriý marka B, natriý hloristiý we ş.m. harytlaryny satyn almaga kömek ederis.

«Türkmeneksport» Döwlet kärhanasy Sizi netijeli hyzmatdaşlyk etmäge çagyrýar.

"TÜRKMENEKSPORT" DÖWLET KÄRHANASY
Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly 101/1
Тел.:(+993) 12 218628 Fax: (+993) 12 218639
e-mail:info@turkmenexport.gov.tm